Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest zatrzymane?

Wraz z momentem powstania w latach 2003 – 2010 Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców a następnie w 2005 roku wdrożenie centralnej ewidencji kierowców do systemu, dało możliwość każdemu zainteresowanemu sprawdzenie, czy dana osoba dysponuje uprawnieniami do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Warto wiedzieć, że dostęp do tych danych ma charakter powszechny i nie dotyczy tylko jednostek upoważnionych jak np. służby mundurowe.

Informacja o zatrzymanym prawie jazdy – gdzie sprawdzić?

Sprawdzenie uprawnień do prowadzenia pojazdów danej osoby (w tym także informacji, czy dana osoba ma zatrzymane prawo jazdy) można w kilka minut skontrolować na rządowej stronie gov.pl. W tym celu nie trzeba dokonywać rejestracji ani podawać swoich danych. Usługa ta jest bezpłatna a dane wyświetlane są w trybie natychmiastowym. Co więcej, każdy zainteresowany może wygenerować a następnie wydrukować raport ze sprawdzonymi przez siebie danymi.

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców można sprawdzić większość danych z prawa jazdy a także dane dotyczące pozwolenia na kierowanie tramwajem (czyli tzw. uprawnienia motorniczego). Zaliczyć do nich należy: typ dokumentu, serię oraz numer druku, datę ważności dokumentu (czyli jednocześnie posiadanych uprawnień) a także status dokumentu (m.in. to czy nie został on zatrzymany). Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienia zostały cofnięte zainteresowany otrzyma raport z którego wynikać będzie wprost, że dokument trzeba dodatkowo sprawdzić. Usługa daje także możliwość skontrolowania danego uprawnienia oraz datę jego ważności.

Do sprawdzenia czy kierowca posiada dane uprawnienia konieczne jest oprócz wpisania jego imienia i nazwiska, także serię i numer blankietu (druku) dokumentu.

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Polski system prawny przewiduje także funkcjonowanie rejestru określanego jako Rejestr Zatrzymanych Praw Jazdy. Zgodnie z przepisami ustawy „prawo o ruchu drogowym” dostęp do ww. rejestru mają tylko i wyłącznie niektóre uprawnione podmioty i zalicza się do nich m.in. Policję, sądy, prokuratury, Inspekcję Transportu Drogowego czy Straż Graniczną. Z tego też tytułu, że katalog podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z rejestru ma charakter zamknięty, nie każdy zainteresowany może uzyskać z niego pożądane informacje.

Rejestry zatrzymanych praw jazdy prowadzone są przez jednostki organizacyjne na szczeblu samorządowym, bowiem to one wydają prawa jazdy. Z uwagi na to, że informacje o zatrzymanym prawie jazdy stanowią dane wrażliwe, podlegają one ograniczeniom w ich udostępnianiu oraz przetwarzaniu. Takie informacje mogą być udostępnione m.in. osobom których te dane dotyczą, a także jeżeli udostępnienie takich danych m.in.:

– jeżeli przetwarzanie takich informacji dotyczy spraw które toczą się na drodze postępowania sądowego (np. w sprawach pracowniczych),

– jeśli przetwarzanie takich danych jest prowadzone w celu świadczenia usług medycznych czy ochrony stanu zdrowia przez osoby które zajmują się zawodowo świadczeniem usług medycznych,

– jeśli takie dane zostały uprzednio podane do wiadomości publicznej przez osobę której one dotyczą,

– w sytuacji, gdy przetwarzanie takich danych jest niezbędne i konieczne aby zrealizować prawa i obowiązki wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

Zgodnie z powyższym trzeba mieć zatem na uwadze, że pracodawca zatrudniający pracownika nie ma prawnej możliwości do uzyskania dostępu do ww. rejestru.

Zabrane prawo jazdy – co zrobić w takiej sytuacji?

Jazda po alkoholu oraz nadmierne przekroczenie prędkości stanowią dwie najczęstsze przyczyny zatrzymania lub odebrania prawa jazdy. Polskie prawo karne rozróżnia dwa stany od których zależeć będzie wymiar kary dla osoby kierującej pojazdem po spożyciu alkoholu. Pierwszym z nich jest stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) oraz stan nietrzeźwości (więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi).

W przypadku jazdy po użyciu alkoholu kierowcy będzie groziła grzywna od 2,5 tys. złotych lub kara aresztu do 30 dni, 10 punktów karnych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się z zakazem prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, nałożenie grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary więzienia oraz kary pieniężnej w wysokości do nawet 60 tys. złotych.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po użyciu alkoholu jest możliwy, jednak wiąże się on z określonymi zasadami. Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane na okres mniejszy niż 1 rok należy złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy i jednocześnie legitymować się zaświadczeniem od lekarza (odnośnie braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów). Zabrane prawo jazdy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można odebrać w Wydziale Komunikacji. Osoba w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż rok jest zobligowana do zdania egzaminu państwowego.

Popularne w serwisie