Pozew o rozwód

Rozwód mogą uzyskać małżonkowie, pomiędzy którymi doszło do zerwania więzi fizycznej, emocjonalnej, a także gospodarczej. Zanim jednak sąd wyda stosowne orzeczenie, strony muszą dopełnić wielu formalnością, związanych chociażby z samym złożeniem pozwu rozwodowego. Jak to wygląda w praktyce i o jakich kwestiach w szczególności warto pamiętać?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków, jednak w pierwszej kolejności należy owe pismo sporządzić tak, aby nie zawierało błędów formalnych. Zgodnie z prawem, każdy pozew o rozwód musi być oznaczony co do tego, w jakim dokładnie sądzie jest składany. Co do zasady, pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Bardzo istotne jest szczegółowe oznaczenie stron postępowania – należy podać osobowe oraz aktualne adresy. W tym miejscu wymienia się również pełnomocnika, jeśli powód korzysta z jego usług. Dopełniając kwestii formalnych, można przejść do samej treści pozwu. Powinna ona zawierać sprecyzowane żądania oraz przedstawiać stan faktyczny. Powód musi podać, dlaczego domaga się rozwodu i w jakich okolicznościach doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Co istotne, w pozwie należy też podać konkretne dowody, którymi dysponuje małżonek, a które mogą być istotne dla sprawy. W pozwie wymienia się również załączniki, które dodaje się do dokumentu. 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy, co do zasady, składa się w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jeden z nich w tym okręgu ciągle ma miejsce zamieszkania bądź pobytu. Czasami jednak sytuacja mieszkaniowa małżonków może ulec zmianie w niedługim czasie po podjęciu decyzji o rozwodzie. Jeśli oboje małżonków zmieniło miejsce zamieszkania, to pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym właściwym dla pozwanego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie sposób ocenić, pod który dokładnie sąd podlega pozwany. Może ona wystąpić na przykład wtedy, gdy miejsce zamieszkania małżonka jest nieznane. W takim przypadku pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym właściwym dla powoda. Istnieją dwa sposoby na to, aby złożyć pozew o rozwód. Do odpowiedniego sądu można udać się osobiście i w biurze podawczym złożyć niezbędną dokumentację. Możliwe jest również przekazanie jej pocztą, co jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem, jeśli sąd właściwy dla danej sprawy znajduje się z dala od miejsca zamieszkania powoda. W obecnym stanie prawnym nie ma natomiast możliwości składania pozwu rozwodowego online, za pomocą narzędzi zdalnych.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, aby pozew o rozwód sporządzić i złożyć we własnym zakresie. Może to zrobić zarówno mąż, jak i żona w dowolnym czasie. Niemniej jednak samodzielne konstruowanie pozwu rozwodowego jest nieco ryzykowne. W przypadku braku wykształcenia prawniczego oraz odpowiedniego doświadczenia, łatwo jest popełnić błąd formalny, który może spowodować, że sąd wezwie stronę do uzupełnienia dokumentacji. To natomiast sprawia, że cała procedura uzyskania rozwodu staje się jeszcze bardziej czasochłonna. Ponadto, samodzielne przygotowanie pisma rozwodowego może sprawić wiele trudności, na przykład w doborze konkretnych słów czy zwrotów. Nie każdy ma świadomość tego, co właściwie należy napisać w treści pozwu oraz w jaki sposób sprecyzować swoje oczekiwania. Pozew rozwodowy może pomóc sporządzić doświadczony radca prawny bądź adwokat, najlepiej taki, który specjalizuje się w tematyce prawa rodzinnego, a w szczególności w rozwodach. Dzięki temu powód zyskuje sporo cennego czasu, a dodatkowo ma pewność, że dokumentacja zostanie sporządzona w sposób profesjonalny i nie zostanie on wezwany do uzupełnienia ewentualnych braków. Prawnik, który przygotowuje pozew, może także otrzymać od powoda pełnomocnictwo do reprezentowania na dalszych etapach postępowania. Należy bowiem mieć świadomość, że złożenie pozwu to dopiero pierwszy krok w drodze po rozwód. 

Popularne w serwisie